Liten ordlista för den stora betydelsen

Ekologiskt/
Biodynamiskt

 

Använding av bekämpnings-medel eller gifter i odling/ uppföding 

och produktion är förbjuden. Djuren får vistas i sin naturliga miljö.

Fair Trade

Rättvisa villkor och drägliga arbetsför-hållanden för odlare och arbetare. Inge barnarbete får förekomma och vissa kooperativ arbetar aktivt för att kvinnor ska komma ut i arbetsliv för att motverka prostitution.

Lokalt producerat

Råvaror som är producerade lokalt. De garanterar dock inte  

ekologisk och kravmärkt produktion.

Kemikalie- och giftfritt

Inga kemikalier, bekämp-ningsmedel eller annat giftigt har använts för att odla, framställa eller tillverka produkten.

Kravmärkt

För att en produkt ska vara kravmärkt måste den uppfylla kriterierna för ekologisk produktion. KRAV  har den strängaste märk-ningen!

GMO

Genetiskt modifierad organism 

som framodlas i labora-torium.

Ej naturlig produktion och många forskare varnar för konsekven-serna av att äta GMO- livsmedel.

Svanen/EU-ecolabel

Denna typ av märkning ser till produktens livscykel för att t.ex. ange 

typ av miljö-påverkan. Denna märkning finnes på produkter,  ej livsmedel.